*HOME* *ABOUT ME* *PUBLICATIONS* *CONTACT*

20 March, 2009

Մեր սիրո աշունը

Դու կարծում ես այդ անձրևն է Արտասվում պատուհանիդ,
Այդ ափսոսանքի խոսքերն են Գլորվում հատիկ–հատիկ
Գլորվում են ու հոսում են,Ապակուց թափվում են ցած,
Այս խոսքերը,որ լսվում են
Իմ երգի մեջ ուշացած

Ու՞մ է պետք խոստովանանքդ,Ափսոսանքդ ուշացած,
Սերը քո մի հանելուկ էր Ու գաղտնիք էր չբացված

Դա գուցե աշնան կատակն էր,Տերևներն էին դեղնած,
Ծառուղում լուռ արտասվում էր
Մի աղջիկ՝ մենակ կանգնած

Ես հիմա նոր հասկանում եմ՝ Անցյալը ետ չես բերի,
Այս ամենը հատուցումն է Իմ գործած հին մեղքերի

Այն աղջիկը և աշունը Բախտն էր իմ,որ կորցրի,
Դա ջահել իմ խենթությունն էր, Որ երբեք ինձ չեմ ների

Ես գիտեմ՝ երջանկությունը Մի անգամ է այցելում,
Իսկ հետո,երբ հեռանում է,
Այցետոմսն է իր թողնում

Ու հետո, ամբողջ կյանքում մեր
Մենք նրան ենք որոնում,
Այն հասցեն, որ նա թողնում է,
Երբեք ոչ ոք չի գտնում


Do you think the rain’s been drumming on your window all day long?
It’s the words of my repentance, falling down drop by drop.
See them, rolling down the glass and down into the endless brine;
Words that only you can hear in this belated song of mine.

What is this confession now, overdue regret, - for what?
Love has always been a riddle that I could not decode.
It was autumn that was mocking, slapping me with faded leaves,
And the girl that kept on weeping silently among the trees.

Only now I understand: the past shall not be back again.
It’s for sins that I’ve committed that I’m being made to pay.
For that weeping girl, that autumn, are the fortune that I’ve lost.
Heedless deeds of a wild youth are what I now regret the most.

We all know that happiness can only come a single time.
It then promptly disappears, leaving its business card behind.
We then seek it everywhere, we go on looking all our lives,
But the address on the card is one that no man ever finds.

1 comment:

Anonymous said...

While I surf blog , i found a all new trick in http://pic-memory.blogspot.com/

Vistor can comment and EMBED VIDEO YOUTUBE , IMAGE. Showed Immediately!
EX : View Source.
http://pic-memory.blogspot.com/2009/02/photos-women-latin-asian-pictu...
(add photos and videos to Blogspot comments).
Written it very smart!
I wonder how they do it ? Anyone know about this , please tell me :D
(sr for my bad english ^_^)

email: ya76oo@ya76oo.com
thanks.